SGK İdari Para Cezaları 2014 - SSK Sigorta Sorgulama

SGK İdari Para Cezaları 2014

SGK İdari Para Cezaları

Ülkemizde bir çok alanda çeşitli cezalar uygulanmaktadır. Etrafımıza baktığımız zaman bir çok kanunu bilmediğimizi görebiliriz. Bazen bazı ceza gerektiren faaliyetleri yaparken bunların cezası olduğunu bile bilmeyebiliriz. Sonuç olarak istemeyerekte olsa mağdur durumuna düşebiliriz.

İşyerleri için de bu durumu değerlendirdiğimiz zaman eza gerektiren birçok unsur olduğunu görebiliriz. Bazen bunları güncel olarak takip etmediğimiz için canımız yanabilir.
İdarenin yapacağı kontroller sonrasında çeşitli yaptırımlara maruz kalabiliriz. Sosyal güvenlik kurumunun da işçi ve işverenle ilgili birçok alanda çeşitli kuralları olduğu ve uyulmadığı zamanlarda birçok cezası olduğu bilinen gerçektir. Bu konu ile ilgili cezalara bakmak için sosyal güvenlik kurumunun sitesinde bulunan ceza cetveline bakabiliriz. 2014 yılı ile beraber bir çok alanda olduğu gibi bu ceza miktarlarında da çeşitli zamlar yapıldı. Son durum itibari ile hangi suç hangi cezayı gerektiriyor bunlara bakarak kendimizi bu durumlardan koruyabiliriz.

SGK İdari Para Cezaları 2014

5510 – SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE

UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI)

İlgili

Madde

Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

Ceza Tutarı

01.01.2014

30.06.2014

01.07.2014

31.12.2014

102-a/1

Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel   sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal süre   içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun   verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu   tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir bildirge için   aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

1.071 TL

1.134 TL

102-a/2

Sigortalı işe giriş bildirgesininverilmediğinin mahkeme kararından, denetim   elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu   idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve   belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında   her bir bildirge için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası   uygulanır.

2.142 TL

2.268 TL

102-a/3

İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı   işe giriş bildirgesininverilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin   ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle   tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle   yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş   katı tutarında idari para cezası uygulanır.

5.355 TL

5.670 TL

102-a/1

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol   ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu   idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları   soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere   istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere,sigortalı işe giriş bildirgesi   ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten   sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu   cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren   15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-a/1 bendinde öngörülen ceza dörtte bir   oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

267 TL

283 TL

102-b

İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya   Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu   tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda   idari para cezası uygulanır.

102-b/1

Kamu idareleri ile bilânço   esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı   tutarında idari para cezası   uygulanır.

3.213 TL

3.402 TL

102-b/2

Diğer defterleri tutmak zorunda   olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

2.142 TL

2.268 TL

102-b/3

Defter tutmakla yükümlü   olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

1.071 TL

1.134 TL

102-b/3

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim   ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer   kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince   yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden   alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, işyeri   bildirgesinin sal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün   içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat   tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-b   bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına   karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-b/1

102 ikinci fıkra

Kamu idareleri ile bilânço   esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının   dörtte biri tutarında idari   para cezası uygulanır.

803 TL

850 TL

102-b/2

102 ikinci fıkra

Diğer defterleri tutmak zorunda   olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

535 TL

567 TL

102-b/3

102 ikinci fıkra

Defter tutmakla yükümlü   olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

267 TL

283 TL

102-c

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde   vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen   şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri   ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere   her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-c/1

Belgenin asıl olması halinde aylık   asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı   başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına

214 TL

En Fazla

2.142 TL

Belgedeki Sigortalı Başına

226 TL

En Fazla

2.268 TL

102-c/2

Belgenin ek olması halinde, aylık asgari   ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı   sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına

133 TL

En Fazla

2.142 TL

Belgedeki Sigortalı Başına

189 TL

En Fazla

2.268 TL

102-c/3

Ek belgenin aylık 30 günden az   bildirim nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari   ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı   sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına

535 TL

En Fazla

2.142 TL

Belgedeki Sigortalı Başına

567 TL

En Fazla

2.268 TL

102-c/4

Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının   tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile   kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya   eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin   asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği   dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari   para cezası uygulanır.

2.142 TL

2.268 TL

102-d

Kurumun denetim ve kontrolle   görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile   yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma   bildirilmediği tespit edilen eksik işçiliktutarının mal edildiği her   bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

2.142 TL

2.268 TL

102-e

İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde   mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası   uygulanır.

102-e/1

Kamu idareleri ile bilânço   esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki   katı tutarında idari   para cezası uygulanır.

12.852 TL

13.608 TL

102-e/2

Diğer defterleri tutmakla yükümlü   olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

6.426 TL

6.804 TL

 

Sponsorlu Bağlantılar

 

 

102-e/3

Defter tutmakla yükümlü değil   iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

3.213 TL

3.402 TL

102-e/4

Defter ve   belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen   kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, geçersizlik   hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, (tutulan defter türüne   göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam   idari para cezasını geçmemek üzere) aylık asgari ücretin yarısı tutarında   idari para cezası uygulanır.

Her bir geçersizlik

için

535 TL

Her bir geçersizlik

için

567 TL

102-e/4

İbraz edilen defterler   kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu   halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda   belirtilen tutarlarda idari   para cezası uygulanır.

102-e/4

Bilânço esasına göre defter   tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

12.852 TL

13.608 TL

102-e/4

Diğer defterleri tutmakla yükümlü   olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

6.426 TL

6.804 TL

102-e/4

Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço   esasına göre defter tutulması gerekirkenişletme hesabı esasına göre   defter tutulmuş ve ibraz edilmiş ise, ibraz edilen işletme defteri geçersiz   sayılır ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

12.852 TL

13.608 TL

102-e/5

İbraz edilen aylık   ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini   ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde,(tutulan   defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda   belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere)  her bir   geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari   para cezası uygulanır.

Her bir bordro için

535 TL

Her bir bordro

için

567 TL

102-f

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar,   85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri   yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari   para cezası uygulanır.

2.142 TL

2.268 TL

102-g

Kendi adına bağımsız çalışanlarla   (4/b) ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık   başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin   üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile   ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla)   ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili   bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli   iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve   kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

1.071 TL

1.134 TL

102-g

8. maddenin yedinci fıkrasında   belirtilen, Kurumca   sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek   işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup   olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri,   Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen   kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri   tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortalı Başına

107 TL

Sigortalı Başına

113 TL

102-g

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim   ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer   kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince   yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden   alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya   belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde   verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini   takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-g bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen   cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-h

11. maddesinin üçüncü fıkrasında   belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete   katılması, adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim   yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları
ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi   içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir   bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

1.071 TL

1.134 TL

102-h

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim   ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer   kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince   yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden   alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya
belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde   verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini   takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-h bendinde   öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden   uygulanır.

267 TL

283 TL

102-ı

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş   memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve   soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini   yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle   ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari   ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

—-

Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek   amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri   ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir   suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci   fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari   ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

5.355 TL

——

10.710 TL

5.670 TL

——

11.340 TL

102-i

Kurum tarafından 5510 sayılı   Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre   içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner   sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek   ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç   verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para   cezası uygulanır.

Belgenin Hiç Verilmemesi

5.355 TL

Belgenin Geç Verilmesi

2.142 TL

Belgenin Hiç Verilmemesi

5.670 TL

Belgenin Geç Verilmesi

2.268 TL

102-i

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)   bendi kapsamındaki (4/a – işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği   ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen   bildirimlerin (istirahatlı olan sigortalının işyerinde çalışmadığına dair   bildirimin) belirlenen süre içerisinde (sigortalılarca hak edilen istirahat   süresini takip eden 5 iş günü içinde) ve elektronik ortamda yapılmaması   halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması   halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para   cezası uygulanır.

Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik   Ortamda Yapılmaması

107 TL

Bildirimin Hiç Yapılmaması

535 TL

Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik   Ortamda Yapılmaması

113 TL

Bildirimin Hiç Yapılmaması

567TL

102-j

9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)   bendine göre sigortalılığı sona erenlere (hizmet akdinin sona ermesi   nedeniyle sigortalılığı sona eren 4/a kapsamındaki sigortalıya) ilişkin   bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara,   sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi   içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya   Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu   tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında   işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin   ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla   her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri   tutarında idari para cezası uygulanır. (Her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için   asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanırken, 6283 sayılı Kanunun 3   üncü maddesi ile 08/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıdaki şekilde   değiştirilmiştir.)

Her Bir Sigortalı veya Sandık   İştirakçisi İçin

107 TL

Her Bir Sigortalı veya Sandık   İştirakçisi İçin

113 TL

102-j

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim   ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer   kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince   yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden   alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya   belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde   verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini   takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-j bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen   cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-k

100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre   genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi   girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi   olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari   para cezası uygulanır.

535 TL

567 TL

102-l

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri   nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci   fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca   belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye   olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre   yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi   halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası   uygulanır. 01/03/2011 tarihinden itibaren geçerli.

1.071 TL

1.134 TL

SGK İdari Para Cezaları 2014 Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. atif dedi ki:

    sgk borçlarımı öğrenmek istiyorum.

Sayfa başına git